สถานการณ์โรคระบาด เรียงตามอัตราป่วยปี 2560 และค่ามัธยฐาน 5 ปี (แหล่งข้อมูล : รง.506)

  เลือกอำเภอ :   
 ส่งออก Excel
 ดูทุกโรคโดยไม่จัดกลุ่มโรค
 
ตรวจสอบโรคที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์สูงกว่าค่ามัธยฐาน
รายละเอียดโรคข้อมูลการป่วย/ตาย ปี 2560 (อัตรา:แสนปชก.)ข้อมูลจำนวนป่วยย้อนหลัง 5 ปี
รหัสชื่อโรคดูเพิ่มจำนวนป่วยอัตราป่วย จำนวนตายอัตราตายมัธยฐาน ปี 2559ปี 2558ปี 2557ปี 2556ปี 2555
02DiarrhoeaLink7,5121,586.7200.0011,04412,59811,0445,78011,99710,880
18PyrexiaLink3,233682.8900.003,6315,6875,2581,4494,9083,631
31PneumoniaLink1,435303.1171.482,3321,5561,7751,2802,3322,601
03Food PoisoningLink994209.9600.008621,3916924181,0021,141
15InfluenzaLink949200.4500.003352,9701,374569300335
71Hand,foot and mouth diseaseLink562118.7100.006411,191674180914641
17ChickenpoxLink517109.2000.00475487485453389475
14H.conjunctivitisLink511107.9400.009517495663449511,481
37S.T.D.,total (37-41,79-81)Link45996.9500.00495585519174501495
10Hepatitis,total (10-12,69-70)Link9520.0700.00137919943137172
44Scrub TyphusLink6914.5700.00134397552197153
26D.H.F,Total (26,27,66)Link6012.6700.001312023127736116
74Scarlet feverLink439.0800.0092290213
72MelioidosisLink224.6500.00405728167440
08TyphoidLink194.0100.0041206811641
82Streptococcus suisLink173.5920.426157645
58Mushroom poisoningLink163.3800.0034133633433
52MumpsLink142.9600.00392025115039
05Dysentery (05,06)Link142.9600.00823682314
43LeptospirosisLink122.5300.00241214123533
54Meningitis,uns.Link91.9000.001011931310
21Measles,total (21-22)Link20.4200.006562513
09ParatyphoidLink10.2100.003030134
28Encephalitis,total (28,29)Link10.2100.00267222
25Tetanus inc.Neo.(25,53)Link10.2100.00010010
65Acute Flaccid ParalysisLink10.2100.00000000
55Eosinophilic MeningitisLink00.0000.003101133
73Cassava poisoningLink00.0000.002402414
30MalariaLink00.0000.00201022
78AEFILink00.0000.00121112
16RubellaLink00.0000.00000000
01CholeraLink00.0000.00000000
24PertussisLink00.0000.00000000
36Yaw,infectiousLink00.0000.00000000
46TrichinosisLink00.0000.00000000
85BotulismLink00.0000.00000000
19Meningococcal MeningitisLink00.0000.00000000
23DiphtheriaLink00.0000.00000000
68Kala azarLink00.0000.00000000
42RabiesLink00.0000.00000000
45AnthraxLink00.0000.00000000
84Chikungunya feverLink00.0000.00000000
76FilariasisLink00.0000.00000000
83BrucellosisLink00.0000.00000000
20PoliomyelitisLink00.0000.00000000
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125