หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอในจังหวัดทั้งหมด

  ลักษณะข้อมูล :
 ส่งออกเป็นไฟล์ Excel
อำเภอตำบลหมู่บ้านสถานบริการที่รับผิดชอบ
รหัสอำเภอรหัสตำบลตำบลรหัสหมู่บ้านหมู่บ้านรหัส pcuสถานบริการ
560100เมืองพะเยา560101เวียง56010101ศรีโคมคำ14437สสท.เมืองพะเยา(เวียง)
56010102บุญยืน
56010103ไชยอาวาส
56010104หลวงราชสัณฐาน
56010105ศรีอุโมงค์คำ
56010106ราชคฤห์
56010107หัวข่วงแก้ว
56010108วัดลี
56010109ศรีจอมเรือง
560102แม่ต๋ำ56010201เมืองชุม23806สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ)
56010202ภูมินทร์
56010203อินทร์ฐาน
56010204ป่าลาน
560104แม่นาเรือ56010401สันขี้เหล็ก06557รพ.สต.แม่นาเรือ
56010402โซ้06556รพ.สต.ร่องคำหลวง
56010403ร่องคำหลวง
56010404ร่องคำน้อย
56010405ไร่
56010406สันป่าสัก06557รพ.สต.แม่นาเรือ
56010407ซ่อน
56010408แม่นาเรือปง
56010409แม่นาเรือสันทราย
56010410แม่นาเรือใต้
56010411แม่นาเรือโบสถ์
56010412ร่องคำดง06556รพ.สต.ร่องคำหลวง
56010413ไร่สันจำปา
56010414สันป่างิ้ว06557รพ.สต.แม่นาเรือ
56010415ร่องคำศรีชุม06556รพ.สต.ร่องคำหลวง
56010416แม่นาเรือปง06557รพ.สต.แม่นาเรือ
56010417แม่นาเรือสันทราย
56010418เหล่าพัฒนา
560105บ้านตุ่น56010501ตุ่นใต้06558รพ.สต.ตุ่น
56010502ตุ่นกลาง
56010503ตุ่นกลาง
56010504ดอกบัว
56010505ห้วยหม้อ
56010506ห้วยลึก
56010507ตุ่นใต้
56010508สันกว๊าน
56010509บ้านเหล่า
56010510ทุ่งกิ่ว
56010511ห้วยลึก
560106บ้านต๊ำ56010601ห้วยเคียนเหนือ06559รพ.สต.ต้ำ
56010602ต๊ำดอนมูล
56010603ต๊ำป่าลาน
56010604ท่าช้าง
56010605ต๊ำน้ำล้อม
56010606ต๊ำม่อน
56010607ต๊ำพระแล
56010608ต๊ำกลาง
56010609ต๊ำใน
56010610โป่งขาม
56010611ต๊ำพระแล
56010612ต๊ำม่อน
56010613ต๊ำท่าเรือ
560107บ้านต๋อม56010701ร่องห้า06560รพ.สต.บ้านต๋อม
56010702สันต้นผึ้ง
56010703สันหนองเหนียว
56010704ต๋อมกลาง
56010705ต๋อมดง
56010706ต๋อมดง
56010707ต๋อมดง
56010708ห้วยทรายคำ
56010709ร่องไผ่เหนือ
56010710ร่องไผ่ใต้
56010711แท่นดอกไม้
56010712สันป่างิ้ว
56010713สันป่าสัก
56010714ร่องห้าป่าฉำฉา
56010715ร่องห้า
56010716เกษตรพัฒนา
56010717แท่นดอกไม้
56010718ป่าสักร่มเย็น
560108แม่ปืม56010801ร่องคือ06561รพ.สต.แม่ปืม
56010802ป่าคา
56010803สันทราย
56010804ป่าตุ้ม
56010805แม่ปืมใต้
56010806สันหนองควาย
56010807สันต้นหวีด
56010808สันต้นผึ้ง
56010809โป่งเกลือ
56010810สันหมื่นแก้ว
56010811ห้วยบง
56010812ป่ากว๋าว
56010813ภูเงิน
56010814ห้วยบง
56010815โป่งเกลือใต้
56010816โพธิ์ทอง
56010817ห้วยบง
56010818ห้วยบง
560110แม่กา56011001หม้อแกงทอง14017รพ.สต.ห้วยเคียน
56011002ห้วยเคียน
56011003แม่กาหลวง
56011004โทกหวาก06564รพ.สต.แม่กา
56011005แม่ต๋ำบุญโยง
56011006แม่กาไร่
56011007บัว14017รพ.สต.ห้วยเคียน
56011008แม่ต๋ำบุญโยง06564รพ.สต.แม่กา
56011009แม่ต๋ำบุญโยง
56011010แม่กาท่าข้าม14017รพ.สต.ห้วยเคียน
56011011แม่ต๋ำบุญโยง06564รพ.สต.แม่กา
56011012แม่กาหัวทุ่ง14017รพ.สต.ห้วยเคียน
56011013หนองแก้ว06564รพ.สต.แม่กา
56011014แม่กานาไร่เดียว14017รพ.สต.ห้วยเคียน
56011015เกษตรสุข06564รพ.สต.แม่กา
56011016ห้วยเคียน14017รพ.สต.ห้วยเคียน
56011017แม่กาโทกหวาก06564รพ.สต.แม่กา
56011018แม่ต๋ำน้อย14017รพ.สต.ห้วยเคียน
560111บ้านใหม่56011101ท่ากลอง06565รพ.สต.บ้านใหม่
56011102ใหม่ดง
56011103โป่ง
56011104ใหม่หลวง
56011105ร่องไฮ
56011106เหยี่ยน
56011107เหยี่ยน
56011108ใหม่นคร
56011109ร่องช้าง
560112จำป่าหวาย56011201ดาวเรือง06566รพ.สต.จำป่าหวาย
56011202ดอนมูล
56011203จำป่าหวายเหนือ
56011204สันดอนงาม
56011205หล่ายฮ่อง
56011206ร่องเข็ม
56011207บุญเรือง
56011208สันกลาง
56011209ร่องครกใต้
56011210ร่องขุย
56011211จำป่าหวายทุ่ง
56011212ร่องครกเหนือ
56011213ใหม่ริมปิง
560113ท่าวังทอง56011301เจดีย์งาม06567รพ.สต.ท่าวังทอง
56011302ห้วยน้ำขาว
56011303ป่าแดง
56011304หนองบึง
56011305หนองหวี
56011306แพะ
56011307ดอกบัว
56011308เชียงทอง
56011309ร่องจ้อง
56011310ดอกบัว
56011311ดอกบัว
56011312ท่าจำบอน
56011313ห้วยน้ำขาว
56011314สันขะเจ๊าะ
560114แม่ใส56011401ร่องไฮ06568รพ.สต.แม่ใส
56011402แม่ใสกลาง
56011403แม่ใสทุ่ง
56011404แม่ใสเหล่า
56011405บ่อแฮ้ว
56011406สันป่าถ่อน
56011407สันช้างหิน
56011408หัวขัว
56011409แม่ใสเหนือ
56011410สันป่าถ่อน
56011411ร่องไฮ
56011412แม่ใสเหล่าใต้
560115บ้านสาง56011501สางใต้06569รพ.สต.บ้านสาง
56011502สางเหนือ
56011503สันเวียงใหม่
56011504สันเวียงใหม่
56011505สันป่าค่าง
56011506งิ้วใต้
56011507งิ้วเหนือ
56011508สันบัวบก
56011509ม่อนแก้ว
560116ท่าจำปี56011601ต๊ำนกกก06570รพ.สต.ท่าจำปี
56011602ต้ำเหล่า
56011603ร่องห้า
56011604ตุ้มท่าต้นศรี
56011605ท่าจำปี
56011606ตุ้มเหนือ
56011607ตุ้มดง
56011608ตุ้มไร่
56011609บ้านสัน
56011610ห้วยเคียน
56011611สายน้ำงาม
560118สันป่าม่วง56011801ผาช้างมูบ06572รพ.สต.อนาลโย
56011802ทุ่งต้นศรี
56011803สันปูเลย
56011804สันป่าม่วง
56011805สันป่าม่วง
56011806สันป่าบง
56011807แม่ต๋อมใน
56011808สันป่าม่วง
560200จุน560201ห้วยข้าวก่ำ56020101ห้วยข้าวก่ำ11184รพ.จุน
56020102บ้านทุ่ง
56020103สันป่าก้าว
56020104ห้วยข้าวก่ำเหนือ
56020105บัวสถาน
56020106ห้วยหลวง
56020107ไชยสถาน
56020108กิ่วแก้ว
56020109ร่องหาด
56020110ทุ่งใหม่พัฒนา
56020111กิ่วแก้วพัฒนา
56020112ก้าวนคร
560202จุน56020201ห้วยกั้ง06573รพ.สต.จุน
56020202จุนหลวง
56020203ค้างหงษ์
56020204เซี๊ยะ
56020205ดอนมูล06575รพ.สต.ศรีมาลัย
56020206ดอนไชย
56020207สร้อยศรี
56020208จุนพัฒนา06573รพ.สต.จุน
56020209ใหม่ดอนมูล06575รพ.สต.ศรีมาลัย
56020210ร่องดู่06573รพ.สต.จุน
56020211ห้วยกั้งพัฒนา
56020212ศรีมาลัย06575รพ.สต.ศรีมาลัย
56020213ค้างหงษ์ใหม่06573รพ.สต.จุน
56020214ดอนไชยพัฒนา06575รพ.สต.ศรีมาลัย
56020215ใหม่กาญจนา
56020216สร้อยศรีพัฒนา
56020217จุนรัชดา06573รพ.สต.จุน
560203ลอ56020301บ้านลอ06576รพ.สต.ร่องย้าง
56020302ปางป้อมเหนือ06577รพ.สต.ลอ
56020303บ้านร่องย้าง06576รพ.สต.ร่องย้าง
56020304ปางป้อมใต้06577รพ.สต.ลอ
56020305น้ำจุน
56020306บ้านศรีเมืองชุม06576รพ.สต.ร่องย้าง
56020307ปางป้อมไหม่06577รพ.สต.ลอ
56020308บ้านใหม่พัฒนา06576รพ.สต.ร่องย้าง
56020309ปางป้อมกลาง06577รพ.สต.ลอ
56020310น้ำจุนใหม่
56020311เวียงลอ06576รพ.สต.ร่องย้าง
560204หงส์หิน56020401ศรีจอมแจ้ง06579รพ.สต.สักลอ
56020402สักลอ
56020403สักทุ่ง
56020404สักสัน
56020405พวงพยอม06578รพ.สต.หงส์หิน
56020406พวงพยอมใหม่
56020407สันทราย
56020408สักลอใหม่06579รพ.สต.สักลอ
56020409พวงพยอมพัฒนา06578รพ.สต.หงส์หิน
56020410สักทอง06579รพ.สต.สักลอ
56020411สักพัฒนา
56020412ไผ่สีทอง06578รพ.สต.หงส์หิน
56020413สันติสุข06579รพ.สต.สักลอ
560205ทุ่งรวงทอง56020501ห้วยไคร้เก่า06580รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
56020502ห้วยงิ้วเก่า
56020503ห้วยบง
56020504ร่องแมด
56020505สันหลวง
56020506ห้วยงิ้วใหม่
56020507ร่องแมดใหม่
56020508ห้วยไคร้ใหม่
56020509ทุ่งรวงทอง
56020510สันหลวงใหม่
56020511ร่องแมดสันติสุข
56020512ห้วยสารภี
56020513น้ำริน
560206ห้วยยางขาม56020601ห้วยยางขามใหม่06581รพ.สต.ห้วยยางขาม
56020602ห้วยยางขาม
56020603ดงเคียน
56020604ห้วยยางขามเหนือ
56020605ห้วยเกี๋ยง
56020606ฝั่งหมิ่น
56020607หัวขัว
56020608ปงสนุก
56020609แผ่นดินแหง
56020610ปงสนุกใหม่
56020611ห้วยยางขามกลาง
560207พระธาตุขิงแกง56020701แม่วังช้าง06574รพ.สต.ธาตุขิงแกง
56020702แม่ทะลาย
56020703ธาตุสันติธรรม
56020704ธาตุขิงแกงล่าง
56020705ธาตุขิงแกงบน
56020706ธาตุสันทุ่งใต้
56020707ธาตุสันดงทอง
56020708ธาตุสันติสุข
56020709ธาตุขิงแกงใหม่
560300เชียงคำ560301หย่วน56030101ธาตุสบแวน06582รพ.สต.หย่วน
56030102ธาตุ
56030103หย่วน
56030104มาง
56030105ดอนไชย
56030106แช่แห้ง
56030107แดนเมือง
56030108ตลาด
56030109งุ้น
56030110ใหม่
56030111กอม
56030112ป่าแดด
56030113ทุ่งบานเย็น
56030114เปื๋อยเปียง
56030115เชียงคำ
560306น้ำแวน56030601แวน06583รพ.สต.น้ำแวน
56030602แวน
56030603ไคร้-ป่าคา
56030604แม่ต๋ำ
56030605ผาลาด06584รพ.สต.ผาลาด
56030606ชัยชมภู
56030607แม่ต๋ำท่าข้าม06583รพ.สต.น้ำแวน
56030608สนธิ์พัฒนา
56030609ห้วยบง06584รพ.สต.ผาลาด
56030610ป่าแดงสามัคคี
56030611ก้าวเจริญ
56030612สันเวียงทอง06583รพ.สต.น้ำแวน
56030613ชัยเจริญ06584รพ.สต.ผาลาด
56030614แวนศรีชุม06583รพ.สต.น้ำแวน
560307เวียง56030701ปี้06585รพ.สต.เวียง
56030702คือ
56030703ทราย
56030704ล้า
56030705ไชยพรม
56030706เวียง
56030707พระนั่งดิน
56030708ดอนไชย
56030709ดอนแก้ว
56030710ปี้ใหม่
560308ฝายกวาง56030801ฝายกวาง06586รพ.สต.ฝายกวาง
56030802ปัว
56030803ศรีพรม
56030804หนอง
56030805ปัวใหม่
56030806ทุ่งหล่ม
56030807สลาบ
56030808แวนโค้ง06587รพ.สต.แวนโค้ง
56030809ใหม่เจริญไพร
56030810ทุ่งหล่มใหม่06586รพ.สต.ฝายกวาง
56030811สันติสุข06587รพ.สต.แวนโค้ง
56030812บัวนาคพัฒนา06586รพ.สต.ฝายกวาง
56030813ใหม่นาสา06587รพ.สต.แวนโค้ง
56030814ศิวิไล
56030815หนองใหม่06586รพ.สต.ฝายกวาง
56030816ฐานพัฒนา06587รพ.สต.แวนโค้ง
56030817ฝายกวาง06586รพ.สต.ฝายกวาง
560309เจดีย์คำ56030901วังเค็ม06588รพ.สต.เจดีย์คำ
56030902วังเค็มใหม่
56030903ใหม่ไพรสนธิ์
56030904ปัว
56030905ปุ
56030906กว้าน
56030907บุญยืน
56030908ดอนลาว
56030909ปีน
56030910ร่องค้อม
56030911อัมพร
56030912บุญชัย
560310ร่มเย็น56031001ร้อง06589รพ.สต.หนองป่าแพะ
56031002หนอง
56031003หนองป่าแพะ
56031004โจ้โก้
56031005สบสา
56031006คุ้ม06590รพ.สต.ร่มเย็น
56031007ใหม่ร่มเย็น
56031008ร่องส้าน
56031009ปางถ้ำ10408รพ.สต.ปางถ้ำ
56031010ผาแดงล่าง
56031011ผาแดงบน10409สสช.ต้นผึ้ง
56031012ทุ่งรวงทอง06590รพ.สต.ร่มเย็น
56031013ประชาภักดี
56031014ห้วยสา06589รพ.สต.หนองป่าแพะ
56031015เกษตรสมบูรณ์
56031016ต้นผึ้ง10409สสช.ต้นผึ้ง
56031017คุ้มเจริญ06590รพ.สต.ร่มเย็น
56031018สบสา06589รพ.สต.หนองป่าแพะ
56031019ปางปอป10408รพ.สต.ปางถ้ำ
56031020ร่องส้านใหม่06590รพ.สต.ร่มเย็น
56031021ประชาพัฒนา
560311เชียงบาน56031101ปางวัว06591รพ.สต.เชียงบาน
56031102ทุ่งมอก
56031103เชียงบาน
56031104เชียงบาน
56031105แวนพัฒนา
56031106แพด
56031107เชียงคาน
56031108สบแวน
56031109แพทย์บุญเรือง
56031110เชียงบาน
56031111ฝั่งแวน
560312แม่ลาว56031201ทุ่งเย็น06592รพ.สต.แม่ลาว
56031202ทุ่งเย็น
56031203ผาลาด
56031204วังถ้ำ
56031205แฮะ06593รพ.สต.น้ำมิน
56031206น้ำมิน
56031207น้ำลาว
56031208กาญจนา06592รพ.สต.แม่ลาว
56031209สบทุ06593รพ.สต.น้ำมิน
56031210คะแนง10410สสช.คะแนง
56031211กอก06593รพ.สต.น้ำมิน
56031212ผาลาด06592รพ.สต.แม่ลาว
56031213น้ำมินเหนือ06593รพ.สต.น้ำมิน
56031214ทุ่งเย็น06592รพ.สต.แม่ลาว
560313อ่างทอง56031301เนินสามัคคี06594รพ.สต.จำบอน
56031302ดอยอิสาน06595รพ.สต.สันปูเลย
56031303หล่ายพัฒนา
56031304บ่อน้อย
56031305หนองบัวเงิน06594รพ.สต.จำบอน
56031306นาเจริญ06596รพ.สต.ปางมดแดง
56031307จำบอน06594รพ.สต.จำบอน
56031308สันปูเลย06595รพ.สต.สันปูเลย
56031309ปางมดแดง06596รพ.สต.ปางมดแดง
56031310ปางมดแดงใหม่
56031311เนินสายกลาง06594รพ.สต.จำบอน
56031312จำบอนใหม่
56031313นาเจริญ06596รพ.สต.ปางมดแดง
560314ทุ่งผาสุข56031401หัวทุ่ง06597รพ.สต.ทุ่งผาสุข
56031402ทุ่งควบ
56031403ผาฮาว
56031404ไร่แสนสุข
56031405หัวทุ่งใหม่
56031406ทุ่งผาสุข
56031407ใหม่เจริญ
560400เชียงม่วน560401เชียงม่วน56040101หลวง06598รพ.สต.บ้านปิน
56040102ปงสนุก06599รพ.สต.ไชยสถาน
56040103ปิน06598รพ.สต.บ้านปิน
56040104ไชยสถาน06599รพ.สต.ไชยสถาน
56040105ท่าม่าน
56040106หล่ายทุ่ง06598รพ.สต.บ้านปิน
56040107สบทราย
56040108ใหม่06599รพ.สต.ไชยสถาน
56040109บ้านกลาง06598รพ.สต.บ้านปิน
56040110ป่าซางคำ
560402บ้านมาง56040201บ้านมาง77741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง
56040202บ้านแพทย์
56040203หนองหมู
56040204ป่าแขมใต้
56040205ทุ่งมอก
56040206บ่อเบี้ย06600รพ.สต.บ่อเบี้ย
56040207หนองกลาง77741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง
56040208ป่าแขมเหนือ
56040209บ่อตอง
56040210บ่อต้นสัก06600รพ.สต.บ่อเบี้ย
56040211ทุ่งเจริญ77741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง
560403สระ56040301ท่าฟ้าเหนือ06601รพ.สต.ท่าฟ้าใต้
56040302ท่าฟ้าใต้
56040303สระเหนือ06602รพ.สต.สระ
56040304สระใต้
56040305ทุ่งหนอง
56040306หล่าย06601รพ.สต.ท่าฟ้าใต้
56040307ฟ้าใหม่
56040308ราษฏร์พัฒนา06602รพ.สต.สระ
56040309นาบัว10411สสช.นาบัว
56040310เหล่าพัฒนา06602รพ.สต.สระ
56040311ฟ้าสีทอง06601รพ.สต.ท่าฟ้าใต้
56040312สระกลาง06602รพ.สต.สระ
56040313ห้วยก้างปลา10412สสช.ห้วยก้างปลา
560500ดอกคำใต้560501ดอกคำใต้56050101เหมืองล้อม06604รพ.สต.ดอกคำใต้
56050102สันกลาง
56050103สะพานงาม
56050104ฝั่งหมิน
56050105สันป่าหนาด
56050106ดอนสนาม
56050107เจริญราษฎร์
56050108สันป่าหนาด
56050109สันจกปก
56050110สันป่าเป้า
560502ดอนศรีชุม56050201ดอนเหล็ก11186รพ.ดอกคำใต้
56050202ร่องบัวลอย
56050203คลองประปา
56050204ทุ่ง
56050205ดอนเหล็ก
56050206ทุ่งหลวง
56050207นาหลิม
56050208สันป่าหมากเหนือ
56050209สันป่าหมากใต้
56050210บุญเจริญ
560503บ้านถ้ำ56050301ถ้ำใน06606รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์
56050302ถ้ำสันหัวหม่น
56050303ถ้ำอนามัย06605รพ.สต.บ้านถ้ำ
56050304ถ้ำราษฎร์บำรุง06606รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์
56050305สันทราย06605รพ.สต.บ้านถ้ำ
56050306เจริญราษฎร์06606รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์
56050307ถ้ำมงคล06605รพ.สต.บ้านถ้ำ
56050308สันทรายทอง
56050309ถ้ำจอมศีล06606รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์
56050310สันต้นศรี
56050311สันต้นเปา06605รพ.สต.บ้านถ้ำ
56050312สันทรายเงิน
560504บ้านปิน56050401สบจ้อม06607รพ.สต.บ้านปิน
56050402งิ้วหงก
56050403ปืนใต้
56050404ปินเหนือ
56050405งิ้วงาม
56050406ม่อนผาคำ
56050407บานเย็น
56050408ปินพัฒนา
56050409ปงเสด็จ
56050410สันติพัฒนา
560505ห้วยลาน56050501ทุ่งต้นศรี06609รพ.สต.ห้วยลาน
56050502ป่ากล้วยแข้
56050503ใหม่แท่นคำ06608รพ.สต.ขุนลาน
56050504ห้วยต้นตุ้มเหนือ
56050505ทุ่งต้นศรี06609รพ.สต.ห้วยลาน
56050506ห้วยต้นตุ้มใต้06608รพ.สต.ขุนลาน
56050507ใหม่พัฒนา06609รพ.สต.ห้วยลาน
56050508ศรีดอนแก้ว
56050509ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ06608รพ.สต.ขุนลาน
56050510ใหม่แท่นคำ
56050511วังขอนแดง06609รพ.สต.ห้วยลาน
56050512เนินสมบูรณ์
56050513ห้วยต้นตุ้มกลาง06608รพ.สต.ขุนลาน
56050514เนินสามัคคี06609รพ.สต.ห้วยลาน
56050515ต้นตุ่มทรายทอง06608รพ.สต.ขุนลาน
56050516แท่นคำพัฒนา
560506สันโค้ง56050601สันโค้ง06610รพ.สต.สันโค้ง
56050602สันป่าตอง
56050603ห้วยทรายเลื่อน
56050604จำไก่06611รพ.สต.จำไก่
56050605ใหม่ราษฏร์บำรุง
56050606ใหม่พัฒนา
56050607ร่องชมภู06610รพ.สต.สันโค้ง
56050608ชาติภูไทย06611รพ.สต.จำไก่
56050609ห้วยทรายแก้ว06610รพ.สต.สันโค้ง
56050610ใหม่สันกลาง06611รพ.สต.จำไก่
56050611ใหม่ดอนเจริญ
560507ป่าซาง56050701ค่าเหนือพัฒนา06612รพ.สต.ป่าซาง
56050702ค่ากลาง
56050703ค่าสันทราย
56050704ค่าพัฒนา
56050705ค่าล่าง
56050706ค่าบน
56050707สันป่าม่วง
56050708ดอนตัน
56050709ศรีเมืองมูล
56050710ห้วยป่าซาง
560508หนองหล่ม56050801ห้วยฮุง06613รพ.สต.หนองหล่ม
56050802ใหม่เหนือ
56050803ใหม่พัฒนา
56050804ท่านคร
56050805แม่พริก
56050806ปางงุ้น10413สสช.ปางงุ้น
56050807ไชยมงคล06613รพ.สต.หนองหล่ม
56050808หนองหล่ม
56050809ร่วมจิต10413สสช.ปางงุ้น
560509ดงสุวรรณ56050901สันป่าจี้ใต้06614รพ.สต.ดงสุวรรณ
56050902สันป่าจี้เหนือ
56050903ดง
56050904ดงใหม่
56050905ห้วยโป่ง
56050906ใหม่กองแล
56050907ห้วยดอกเข็ม
56050908ดงหลวง
56050909ดงครก
56050910สันป่าสัก
56050911สันติธรรม
560510บุญเกิด56051001สายลมโชย06603รพ.สต.บุญเกิด
56051002ร่มโพธิ์งาม
56051003สันช้างหิน
56051004บุญเกิด
56051005บุญเรือง
56051006หัวฝาย
56051007ทุ่งหลวง
56051008ศูนย์พัฒนา
56051009ใหม่พัฒนา
560511สว่างอารมณ์56051101ร่องจว้า15017รพ.สต.สว่างอารมณ์
56051102บุญโยชน์
56051103ศรีชุม
56051104สานไซงาม
56051105สว่างอารมณ์
56051106สันติพงษ์
56051107สว่างไซงาม
56051108ดอนศรีชุม
560512คือเวียง56051201ป่าเฮี้ย06615รพ.สต.คือเวียง
56051202โพธิ์ทอง
56051203 ไผ่ทอง
56051204 ร่มโพธิ์
56051205 ทุ่งกาไชย
56051206 ทุ่งพัฒนา
56051207ปางเจริญศึกษา06616รพ.สต.บ้านปาง
56051208ปางภูเวียง
56051209ปางแม่หล่าย
560600ปง560601ปง56060101ห้วยสิงห์06617รพ.สต.บ้านม่วง
56060102ค่าไพบูลย์06618รพ.สต.ร้องเอี่ยน
56060103ดู่06617รพ.สต.บ้านม่วง
56060104กองแล
56060105ม่วง
56060106หนุน
56060107บอน06618รพ.สต.ร้องเอี่ยน
56060108ร้องเอี่ยน
56060109บุญเรือง
56060110แม่จั๊วะ06617รพ.สต.บ้านม่วง
56060111ดอนชัย
56060112ต้อง06618รพ.สต.ร้องเอี่ยน
56060113ดง06617รพ.สต.บ้านม่วง
56060114หมุ้น
56060115เดื่อ06618รพ.สต.ร้องเอี่ยน
56060116ดอนมูล
560602ควร56060201ควรดง06619รพ.สต.ควร
56060202ใหม่ดอนมูล
56060203ป่าคา
56060204สีพรม
56060205ห้วยขุ่น06627รพ.สต.สบขาม
56060206แสะ06619รพ.สต.ควร
56060207วังบง
56060208ป่าคาใหม่
56060209เหล่า
56060210หัวฝาย
56060211ดงเจริญ
560603ออย56060301ดอนเงิน06620รพ.สต.ออย
56060302ดอนแก้ว
56060303ดอนไชยป่าแขม06624รพ.สต.เลี้ยว
56060304หล่าย06621รพ.สต.ฝายแก้ว
56060305ต้นฝาง
56060306หลวง
56060307ฝายแก้ว
56060308ป่าแพะ
56060309แม่ทาย06620รพ.สต.ออย
56060310หนองขวาง
56060311หล่ายใหม่
56060312ดอนทอง
56060313ดอนเจริญ
56060314ดอนไชยป่าแขม06624รพ.สต.เลี้ยว
560604งิม56060401ทุ่งแต10415สสช.ทุ่งแต
56060402หนองบัว06622รพ.สต.หนองบัว
56060403ควร
56060404ดอนไชย06623รพ.สต.งิม
56060405แบ่ง06624รพ.สต.เลี้ยว
56060406ปัว
56060407ปางผักหม10416สสช.ปางผักหม
56060408สันกลาง06622รพ.สต.หนองบัว
56060409ป่าแดง06623รพ.สต.งิม
56060410เลี้ยว06624รพ.สต.เลี้ยว
56060411แฮะ06622รพ.สต.หนองบัว
56060412ใหม่น้ำเงิน10416สสช.ปางผักหม
56060413ปัวดอย06623รพ.สต.งิม
56060414ตุ่น
56060415เก๊าเงา06622รพ.สต.หนองบัว
56060416น้ำฮาก10415สสช.ทุ่งแต
56060417นาดอ06623รพ.สต.งิม
56060418ต้า
56060419ปางวัว
560605ผาช้างน้อย56060501ใหม่ปางค่า06625รพ.สต.ปางค่า
56060502ห้วยกอก
56060503ปางพริก
56060504ปางมะโอ10417สสช.ปางมะโอ
56060505น้ำต้ม10418สสช.สิบสองพัฒนา
56060506ปางค่าเหนือ06625รพ.สต.ปางค่า
56060507สิบสองพัฒนา10418สสช.สิบสองพัฒนา
560606นาปรัง56060601นาปรัง11187รพ.ปง
56060602บุญยืน
56060603หมุ้น
56060604ดอนแก้ว
56060605บ่อค้าง
56060606ห้วยแม่แดง
56060607หนองท่าควาย
56060608ห้วยคอกหมู10419สสช.ห้วยคอกหมู
56060609แสนสุข11187รพ.ปง
560607ขุนควร56060701น้ำปุก10420รพ.สต.น้ำปุก
56060702น้ำแป้ง06627รพ.สต.สบขาม
56060703สบเกี๋ยง06626รพ.สต.ขุนควร
56060704ขุนกำลัง10414สสช.ขุนกำลัง
56060705นาอ้อม06627รพ.สต.สบขาม
56060706ผาตั้ง06626รพ.สต.ขุนควร
56060707สันติสุข10421สสช.สันติสุข
56060708สบขาม06627รพ.สต.สบขาม
56060709แสงไทร06626รพ.สต.ขุนควร
56060710น้ำริน
56060711ใหม่สารภี
56060712สันกลาง10420รพ.สต.น้ำปุก
560700แม่ใจ560701แม่ใจ56070101แม่ใจปง06628รพ.สต.แม่ใจ
56070102ต้างหนอง
56070103ริมใจ
56070104สันต้นมื่น
56070105ศรีดอนแก้ว
56070106ป่าตึงใต้06629รพ.สต.ป่าตึง
56070107ทุ่งโป่ง06628รพ.สต.แม่ใจ
56070108ป่าตึงเหนือ06629รพ.สต.ป่าตึง
56070109ทุ่งรวงทอง
56070110ปงพัฒนา06628รพ.สต.แม่ใจ
560702ศรีถ้อย56070201ต้นแก
56070202ต้นตะเคียน
56070203สันขวาง
56070204แม่ใจหางบ้าน
56070205ป่าสัก06630รพ.สต.ศรีถ้อย
56070206ทุ่งป่าข่า
56070207ขัวตาด
56070208ท่าต้นหาด
56070209สันติสุข
56070210ผาแดง10422สสช.ปางปูเลาะ
56070211ต้นผึ้ง06628รพ.สต.แม่ใจ
56070212ป่าสักสามัคคี06630รพ.สต.ศรีถ้อย
56070213ปางปูเลาะ10422สสช.ปางปูเลาะ
560703แม่สุก56070301แม่สุก06631รพ.สต.แม่สุก
56070302แม่สุก
56070303แม่จว้าเหนือ
56070304แม่จว้า
56070305แม่จว้าใต้
56070306แม่สุก
56070307แม่จว้าใต้
56070308แม่จว้า
56070309แม่สุกดอย
56070310แม่สุกน้ำล้อม
560704ป่าแฝก56070401แม่เย็นใต้06632รพ.สต.หนองสระ
56070402ป่าแฝกกลาง06636รพ.สต.ป่าแฝก
56070403ป่าแฝกเหนือ
56070404ป่าแฝกดอย
56070405ป่าแฝกใต้
56070406หนองสระ06632รพ.สต.หนองสระ
56070407ใหม่คือ06636รพ.สต.ป่าแฝก
56070408แม่เย็นนอก06632รพ.สต.หนองสระ
56070409ป่าแฝกกลางเหนือ06636รพ.สต.ป่าแฝก
56070410สระวังทอง06632รพ.สต.หนองสระ
56070411ป่าแฝกสามัคคี06636รพ.สต.ป่าแฝก
560705บ้านเหล่า56070501เหล่าอ้อย06633รพ.สต.บ้านเหล่า
56070502หนองบัว06634รพ.สต.ดงอินตา
56070503เหล่าเก่า06633รพ.สต.บ้านเหล่า
56070504เหล่าธาตุ
56070505ไร่อ้อย
56070506ดงอินตา06634รพ.สต.ดงอินตา
56070507ดงบุญนาค
56070508สันกำแพง
56070509ดงอินตาใต้
56070510ร้องศรีดอนมูล06633รพ.สต.บ้านเหล่า
56070511ดงอินตาเหนือ06634รพ.สต.ดงอินตา
56070512เหล่าพัฒนา06633รพ.สต.บ้านเหล่า
56070513เด่นโพธิ์ทอง
56070514เหล่าศรีดอนตัน
560706เจริญราษฎร์56070601ป่าเมี้ยง10423สสช.ป่าเมี้ยง
56070602พิจิตรพัฒนา06635รพ.สต.เจริญราษฎร์
56070603ต้นผึ้ง
56070604ห้วยเจริญราษฏร์
56070605สันต้นม่วง
56070606สันม่วงใหม่
56070607สันสลี
56070608สันดอนแก้ว
560800ภูซาง560801ภูซาง56080101สถาน206638รพ.สต.ภูซาง
56080102นาหนุน10424สสช.นาหนุน
56080103ฮวก06637รพ.สต.บ้านฮวก
56080104ห้วยส้าน
56080105สถาน06638รพ.สต.ภูซาง
56080106ทุ่งติ้ว
56080107ผาลาด
56080108หนองเลา
56080109ทุ่งแขม
56080110ธาตุภูซาง
56080111ทุ่งกระเทียม
56080112ฮวก06637รพ.สต.บ้านฮวก
56080113ห้วยไฟวัฒนา06638รพ.สต.ภูซาง
560802ป่าสัก56080201แก06639รพ.สต.ป่าสัก
56080202แก
56080203ต้นผึ้ง
56080204ป่าสัก
56080205ม่วงชุม
56080206แกใหม่นิคม
56080207ป่าสัก 2
56080208ม่วงใหม่สมบูรณ์
56080209ข่วงแก้ว
56080210เวียงแก
560803ทุ่งกล้วย56080301ก๊อน้อย06640รพ.สต.ทุ่งกล้วย
56080302ก๊อหลวง
56080303ทุ่งกว๋าว
56080304ทุ่งกล้วย
56080305ทุ่งกล้วย
56080306สา
56080307หัวนา
56080308ปงใหม่
56080309งุ้น
56080310คอดยาว
56080311ก๊อซาว
56080312รุ่งใหม่ทวี
560804เชียงแรง56080401ร้อง06641รพ.สต.เชียงแรง
56080402ร้อง
56080403ร้อง
56080404ป่าฮ้อม06642รพ.สต.ดอนมูล
56080405สะแล่ง
56080406น้ำเปื๋อย06641รพ.สต.เชียงแรง
56080407ดอนไชย
56080408ดอนมูล06642รพ.สต.ดอนมูล
56080409ดอนไชย06641รพ.สต.เชียงแรง
56080410ดอนไชย
56080411ศรีไฮคำ06642รพ.สต.ดอนมูล
56080412ยอดดอย
560805สบบง56080501ดอนตัน06643รพ.สต.สบบง
56080502สบบง
56080503สบบง
56080504ดอนตัน
56080505หัวขัว
56080506ปง
56080507ปง
56080508ปัว
56080509หล่าย
56080510สบบง
56080511ป่าสัก
56080512ดอนศรีชุม
560900ภูกามยาว560901ห้วยแก้ว56090101ม่วงคำ06562รพ.สต.ป่าฝาง
56090102ป่าฝาง
56090103ห้วยแก้วหลวง
56090104หนองลาว
56090105อิงโค้ง06563รพ.สต.ห้วยแก้ว
56090106หาดแฟน
56090107ห้วยทรายขาว
56090108กาดถี
56090109สันต้นแหน
56090110ใหม่
56090111สันป่าแดง
56090112สันป่าส้าน06562รพ.สต.ป่าฝาง
56090113กาดถีใต้06563รพ.สต.ห้วยแก้ว
56090114ม่วงคำใต้06562รพ.สต.ป่าฝาง
56090115กาดถีเหนือ06563รพ.สต.ห้วยแก้ว
56090116ห้วยทรายขาว
56090117จำปา06562รพ.สต.ป่าฝาง
560902ดงเจน56090201กว๊าน06554รพ.สต.ดงเจน
56090202สันป่าสัก06555รพ.สต.บ้านเจน
56090203กว้านใต้06554รพ.สต.ดงเจน
56090204กว้านเหนือ
56090205เจน06555รพ.สต.บ้านเจน
56090206ร้อง
56090207ร่องปอ
56090208เจน
56090209สันป่ากอก06554รพ.สต.ดงเจน
56090210เชียงหมั้น
56090211สันป่าสัก06555รพ.สต.บ้านเจน
56090212กว้านใต้06554รพ.สต.ดงเจน
56090213กว้านสันติสุข
56090214ร่องปอ06555รพ.สต.บ้านเจน
56090215ร้องสีเสียด
56090216เจนใต้
560903แม่อิง56090301ท่าร้อง06571รพ.สต.แม่อิง
56090302แม่อิง
56090303สันต้นตุ้ม
56090304สันป่างิ้ว
56090305สันป่าพาด
56090306สันต้นผึ้ง
56090307สันกลาง
56090308สันป่างิ้วงาม
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125