สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ(ฐานข้อมูล Hosxp และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ)

  หน่วยงาน:
รายละเอียดเกี่ยวกับรพ.หมู่บ้านประชากรข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาจ้าง
หน่วยงานขนาดรับผิดชอบรับผิดชอบข้าราชการพ.ราชการลูกจ้างFull TimePart Time
จังหวัด/อำเภอประเภทรหัสชื่อหน่วยงาน(เตียง)(หมู่)(คน)คนคนคนคนคน
จังหวัดพะเยาสสจ.00043สนง.สาธารณสุขจังหวัดพะเยา0818429,895805000
เมืองพะเยาสสอ.00605สสอ.เมืองพะเยา0185120,05100000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06556รพ.สต.ร่องคำหลวง073,28140000
06557รพ.สต.แม่นาเรือ0114,67330000
06558รพ.สต.ตุ่น0115,84010000
06559รพ.สต.ต้ำ0136,34331200
06560รพ.สต.บ้านต๋อม01815,27271000
06561รพ.สต.แม่ปืม01810,31400000
06564รพ.สต.แม่กา097,79560000
06565รพ.สต.บ้านใหม่094,19000000
06566รพ.สต.จำป่าหวาย0138,81100000
06567รพ.สต.ท่าวังทอง01411,74870200
06568รพ.สต.แม่ใส0126,66800000
06569รพ.สต.บ้านสาง093,67700000
06570รพ.สต.ท่าจำปี0113,50700000
06572รพ.สต.อนาลโย083,17740000
14017รพ.สต.ห้วยเคียน095,89550000
14437สสท.เมืองพะเยา(เวียง)098,45200000
23806สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ)045,53800000
รพท.10717รพ.พะเยา400015501212500
จุนสสอ.00606สสอ.จุน08638,77560000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06573รพ.สต.จุน094,27640000
06574รพ.สต.ธาตุขิงแกง094,29442100
06575รพ.สต.ศรีมาลัย083,51530200
06576รพ.สต.ร่องย้าง052,29700000
06577รพ.สต.ลอ063,18231100
06578รพ.สต.หงส์หิน052,06430000
06579รพ.สต.สักลอ083,44030100
06580รพ.สต.ทุ่งรวงทอง0136,43850100
06581รพ.สต.ห้วยยางขาม0114,23900000
รพช.11184รพ.จุน30125,0306962400
เชียงคำสสอ.00607สสอ.เชียงคำ013462,99100000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06582รพ.สต.หย่วน0159,32300000
06583รพ.สต.น้ำแวน083,78850000
06584รพ.สต.ผาลาด061,95540000
06585รพ.สต.เวียง0106,02500000
06586รพ.สต.ฝายกวาง0115,17100000
06587รพ.สต.แวนโค้ง062,44140000
06588รพ.สต.เจดีย์คำ0124,91650000
06589รพ.สต.หนองป่าแพะ082,74400000
06590รพ.สต.ร่มเย็น084,78751000
06591รพ.สต.เชียงบาน0116,12400000
06592รพ.สต.แม่ลาว071,82940000
06593รพ.สต.น้ำมิน062,79620200
06594รพ.สต.จำบอน052,26200000
06595รพ.สต.สันปูเลย042,31100000
06596รพ.สต.ปางมดแดง042,01231000
06597รพ.สต.ทุ่งผาสุข073,10530100
10408รพ.สต.ปางถ้ำ0367320100
10409สสช.ต้นผึ้ง0236100000
10410สสช.คะแนง0124100000
รพท.10718รพ.เชียงคำ2250140342257100
เชียงม่วนสสอ.00608สสอ.เชียงม่วน03415,10850000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06598รพ.สต.บ้านปิน063,62940000
06599รพ.สต.ไชยสถาน042,46240202
06600รพ.สต.บ่อเบี้ย0292911000
06601รพ.สต.ท่าฟ้าใต้051,67800000
06602รพ.สต.สระ062,53040200
10411สสช.นาบัว0137900000
10412สสช.ห้วยก้างปลา0114300000
77741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง093,35800000
รพช.11185รพ.เชียงม่วน3000533800
ดอกคำใต้สสอ.00609สสอ.ดอกคำใต้012565,24300000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06603รพ.สต.บุญเกิด094,66440000
06604รพ.สต.ดอกคำใต้0106,67960000
06605รพ.สต.บ้านถ้ำ063,50640000
06606รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์063,71940400
06607รพ.สต.บ้านปิน0104,87750100
06608รพ.สต.ขุนลาน084,34840000
06609รพ.สต.ห้วยลาน083,72124000
06610รพ.สต.สันโค้ง052,16330000
06611รพ.สต.จำไก่063,76050000
06612รพ.สต.ป่าซาง0104,79540000
06613รพ.สต.หนองหล่ม074,52100000
06614รพ.สต.ดงสุวรรณ0115,75700000
06615รพ.สต.คือเวียง062,38140000
06616รพ.สต.บ้านปาง031,20730000
10413สสช.ปางงุ้น0248200000
15017รพ.สต.สว่างอารมณ์083,27350000
รพช.11186รพ.ดอกคำใต้30105,39000000
ปงสสอ.00610สสอ.ปง08845,43600000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06617รพ.สต.บ้านม่วง093,82240000
06618รพ.สต.ร้องเอี่ยน072,35740000
06619รพ.สต.ควร0105,25000000
06620รพ.สต.ออย074,48400000
06621รพ.สต.ฝายแก้ว051,89530000
06622รพ.สต.หนองบัว052,82730100
06623รพ.สต.งิม072,36000000
06624รพ.สต.เลี้ยว053,28030100
06625รพ.สต.ปางค่า042,26930100
06626รพ.สต.ขุนควร052,84000000
06627รพ.สต.สบขาม042,00930000
10414สสช.ขุนกำลัง011,24010100
10415สสช.ทุ่งแต0294710100
10416สสช.ปางผักหม0293210100
10417สสช.ปางมะโอ0163700100
10418สสช.สิบสองพัฒนา021,45410100
10419สสช.ห้วยคอกหมู0148010000
10420รพ.สต.น้ำปุก0264200000
10421สสช.สันติสุข011,26000100
รพช.11187รพ.ปง3084,4516851800
แม่ใจสสอ.00611สสอ.แม่ใจ06629,24540000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06628รพ.สต.แม่ใจ0125,56960000
06629รพ.สต.ป่าตึง031,31530000
06630รพ.สต.ศรีถ้อย062,93730000
06631รพ.สต.แม่สุก0104,73241000
06632รพ.สต.หนองสระ041,21430000
06633รพ.สต.บ้านเหล่า083,81240000
06634รพ.สต.ดงอินตา062,74340000
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์073,14440100
06636รพ.สต.ป่าแฝก073,33860000
10422สสช.ปางปูเลาะ0234511000
10423สสช.ป่าเมี้ยง019600100
รพช.11188รพ.แม่ใจ3000213400
ภูซางสสอ.00612สสอ.ภูซาง05935,99470000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06637รพ.สต.บ้านฮวก031,78700000
06638รพ.สต.ภูซาง094,81200000
06639รพ.สต.ป่าสัก0103,51500000
06640รพ.สต.ทุ่งกล้วย01210,11900000
06641รพ.สต.เชียงแรง074,56700000
06642รพ.สต.ดอนมูล052,60900000
06643รพ.สต.สบบง0128,25800000
10424สสช.นาหนุน0131410000
ภูกามยาวสสอ.14156สสอ.ภูกามยาว04117,05250000
หน่วยบริการปฐมภูมิ06554รพ.สต.ดงเจน073,38250000
06555รพ.สต.บ้านเจน093,81160000
06562รพ.สต.ป่าฝาง072,58400000
06563รพ.สต.ห้วยแก้ว0104,41805100
06571รพ.สต.แม่อิง082,85740100
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125