บุคลากรทั้งหมดในจังหวัดพะเยา (ข้อมูลจาก  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ)

    ข้อมูล :   รายหน่วยงาน:  
 ตรวจสอบข้อมูลจากฐาน Data Center
ตำแหน่งข้าราชการ, พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาจ้าง
(รายการตำแหน่ง)ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างFull TimePart Time
รหัสชื่อตำแหน่งคนคนคนคนคน
รวมบุคลากรทั้งหมด1,4607828602
1นายแพทย์830000
2ทันตแพทย์400000
3เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข333400
4นายสัตวแพทย์00000
5สัตวแพทย์00000
6เภสัชกร630400
7เจ้าพนักงานเภสัชกรรม2901000
8พยาบาลวิชาชีพ778817000
9พยาบาลเทคนิค370000
10วิสัญญีพยาบาล240000
11เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข00000
12นักวิชาการสาธารณสุข13001000
13นักวิชาการสุขาภิบาล00000
14นักกายภาพบำบัด92400
15นักอาชีวบำบัด00000
16เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด00000
17เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู30000
18นักเทคนิกการแพทย์173200
19นักวิทยาศาสตร์การแพทย์50300
20เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์270200
21นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)01000
22นักรังสีการแพทย์60500
23เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์100200
24นักโภชนาการ20300
25โภชนากร10000
26นักจิตวิทยา00100
27นักสังคมสงเคราะห์40000
28นักวิชาการสถิติ00000
29เจ้าพนักงานเวชสถิติ80300
30เจ้าพนักงานสถิติ10000
31เจ้าพนักงานสาธารณสุข668800
32นักวิเคราะห์นโยบายและแผน34200
33ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย04601
34นักวิชาการเงินและบัญชี510200
35นักวิชาการคอมพิวเตอร์08300
36นักจัดการงานทั่วไป80401
37นักทรัพยากรบุคคล37000
38เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา50100
39นักวิชาการอาหารและยา00000
40นักกิจกรรมบำบัด30200
41นักบริหาร00000
42ผู้อำนวยการ80000
43ผู้ตรวจราชการกระทรวง00000
44ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)20000
45ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)00000
46ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการพยาบาล)00000
47เจ้าพนักงานธุรการ1231400
48เจ้าพนักงานพัสดุ90300
49นักวิชาการพัสดุ27000
50นิติกร12000
51นักวิเทศสัมพันธ์00000
52เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี113200
53นักวิชาการตรวจสอบภายใน00000
54นักประชาสัมพันธ์00000
55เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์10700
56นักวิชาการเผยแพร่00000
57นักวิชาการโสตทัศนศึกษา03000
58นักจิตวิทยาคลินิก20000
59นักวิชาการพยาบาล00000
60นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย00000
61นายช่างโยธา10100
62เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์00300
63นายช่างไฟฟ้า00000
64นายช่างเทคนิค52200
65นายช่างศิลป์00000
66ช่างภาพการแพทย์00000
67ช่างกายอุปกรณ์20000
68ช่างทันตกรรม00000
69นักวิชาการศึกษา00300
70วิทยาจารย์00000
71บรรณารักษ์10000
72เจ้าพนักงานห้องสมุด00000
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125