อาสาสมัครสาธารณสุข (ฐานข้อมูล Hosxp)

  หน่วยงาน:
รายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านประชากรอาสาสมัครสาธารณสุข
หน่วยงานรับผิดชอบรับผิดชอบทั้งหมดชายหญิง
จังหวัด/อำเภอรหัสชื่อหน่วยงาน(หมู่)(คน)คนคนคน
จังหวัดพะเยา00043สนง.สาธารณสุขจังหวัดพะเยา818429,8958,3572,5405,817
เมืองพะเยา00605สสอ.เมืองพะเยา185120,0511,231291940
06556รพ.สต.ร่องคำหลวง73,281832360
06557รพ.สต.แม่นาเรือ114,673801466
06558รพ.สต.ตุ่น115,840461333
06559รพ.สต.ต้ำ136,343000
06560รพ.สต.บ้านต๋อม1815,27234966283
06561รพ.สต.แม่ปืม1810,314000
06564รพ.สต.แม่กา97,79514415129
06565รพ.สต.บ้านใหม่94,1901606496
06566รพ.สต.จำป่าหวาย138,811101
06567รพ.สต.ท่าวังทอง1411,74831724
06568รพ.สต.แม่ใส126,668211
06569รพ.สต.บ้านสาง93,677311021
06570รพ.สต.ท่าจำปี113,50721120
06572รพ.สต.อนาลโย83,1771294881
14017รพ.สต.ห้วยเคียน95,895000
14437สสท.เมืองพะเยา(เวียง)98,452571443
23806สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ)45,538971582
10717รพ.พะเยา01000
จุน00606สสอ.จุน8638,7751,356416940
06573รพ.สต.จุน94,276264106158
06574รพ.สต.ธาตุขิงแกง94,29416150111
06575รพ.สต.ศรีมาลัย83,51517355118
06576รพ.สต.ร่องย้าง52,297943856
06577รพ.สต.ลอ63,18216651115
06578รพ.สต.หงส์หิน52,0641192495
06579รพ.สต.สักลอ83,44014436108
06580รพ.สต.ทุ่งรวงทอง136,43822952177
06581รพ.สต.ห้วยยางขาม114,239642
11184รพ.จุน125,030000
เชียงคำ00607สสอ.เชียงคำ13462,9911,5414671,074
06582รพ.สต.หย่วน159,32325156195
06583รพ.สต.น้ำแวน83,7881334786
06584รพ.สต.ผาลาด61,955692940
06585รพ.สต.เวียง106,025000
06586รพ.สต.ฝายกวาง115,171000
06587รพ.สต.แวนโค้ง62,441922072
06588รพ.สต.เจดีย์คำ124,91617272100
06589รพ.สต.หนองป่าแพะ82,744982672
06590รพ.สต.ร่มเย็น84,787000
06591รพ.สต.เชียงบาน116,12419327166
06592รพ.สต.แม่ลาว71,829943361
06593รพ.สต.น้ำมิน62,796863551
06594รพ.สต.จำบอน52,262792653
06595รพ.สต.สันปูเลย42,311591544
06596รพ.สต.ปางมดแดง42,01241932
06597รพ.สต.ทุ่งผาสุข73,1051235370
10408รพ.สต.ปางถ้ำ367330921
10409สสช.ต้นผึ้ง23611385
10410สสช.คะแนง1241826
10718รพ.เชียงคำ0140000
เชียงม่วน00608สสอ.เชียงม่วน3415,108625148477
06598รพ.สต.บ้านปิน63,6291293099
06599รพ.สต.ไชยสถาน42,462102993
06600รพ.สต.บ่อเบี้ย2929591940
06601รพ.สต.ท่าฟ้าใต้51,678000
06602รพ.สต.สระ62,53017249123
10411สสช.นาบัว1379981
10412สสช.ห้วยก้างปลา1143981
77741ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง93,35814525120
11185รพ.เชียงม่วน00000
ดอกคำใต้00609สสอ.ดอกคำใต้12565,243931217714
06603รพ.สต.บุญเกิด94,66414123118
06604รพ.สต.ดอกคำใต้106,679101
06605รพ.สต.บ้านถ้ำ63,506993168
06606รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์63,719000
06607รพ.สต.บ้านปิน104,877000
06608รพ.สต.ขุนลาน84,34816133
06609รพ.สต.ห้วยลาน83,72113330103
06610รพ.สต.สันโค้ง52,163000
06611รพ.สต.จำไก่63,760000
06612รพ.สต.ป่าซาง104,79522045175
06613รพ.สต.หนองหล่ม74,521000
06614รพ.สต.ดงสุวรรณ115,75715323130
06615รพ.สต.คือเวียง62,381000
06616รพ.สต.บ้านปาง31,207202
10413สสช.ปางงุ้น2482362016
15017รพ.สต.สว่างอารมณ์83,2731303298
11186รพ.ดอกคำใต้105,390000
ปง00610สสอ.ปง8845,436503240263
06617รพ.สต.บ้านม่วง93,822281513
06618รพ.สต.ร้องเอี่ยน72,3571414497
06619รพ.สต.ควร105,250442915
06620รพ.สต.ออย74,484341816
06621รพ.สต.ฝายแก้ว51,895291910
06622รพ.สต.หนองบัว52,827231112
06623รพ.สต.งิม72,360231013
06624รพ.สต.เลี้ยว53,280261313
06625รพ.สต.ปางค่า42,269231310
06626รพ.สต.ขุนควร52,84019811
06627รพ.สต.สบขาม42,00918108
10414สสช.ขุนกำลัง11,2401459
10415สสช.ทุ่งแต29471275
10416สสช.ปางผักหม2932342014
10417สสช.ปางมะโอ1637550
10418สสช.สิบสองพัฒนา21,4541156
10419สสช.ห้วยคอกหมู1480000
10420รพ.สต.น้ำปุก2642743
10421สสช.สันติสุข11,2601248
11187รพ.ปง84,451000
แม่ใจ00611สสอ.แม่ใจ6629,245611227384
06628รพ.สต.แม่ใจ125,569404
06629รพ.สต.ป่าตึง31,315000
06630รพ.สต.ศรีถ้อย62,937000
06631รพ.สต.แม่สุก104,73213735102
06632รพ.สต.หนองสระ41,214602139
06633รพ.สต.บ้านเหล่า83,81216853115
06634รพ.สต.ดงอินตา62,7431155362
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์73,144994059
06636รพ.สต.ป่าแฝก73,33827243
10422สสช.ปางปูเลาะ2345110
10423สสช.ป่าเมี้ยง196000
11188รพ.แม่ใจ00000
ภูซาง00612สสอ.ภูซาง5935,994942307635
06637รพ.สต.บ้านฮวก31,787461828
06638รพ.สต.ภูซาง94,8121243094
06639รพ.สต.ป่าสัก103,51514935114
06640รพ.สต.ทุ่งกล้วย1210,11922083137
06641รพ.สต.เชียงแรง74,5671325379
06642รพ.สต.ดอนมูล52,609671354
06643รพ.สต.สบบง128,25819571124
10424สสช.นาหนุน1314945
ภูกามยาว14156สสอ.ภูกามยาว4117,052617227390
06554รพ.สต.ดงเจน73,38212929100
06555รพ.สต.บ้านเจน93,8111385385
06562รพ.สต.ป่าฝาง72,5841446381
06563รพ.สต.ห้วยแก้ว104,41820382121
06571รพ.สต.แม่อิง82,857303
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125