สถานการณ์โรคระบาด เรียงตามอัตราป่วยปี 2560 และค่ามัธยฐาน 5 ปี (แหล่งข้อมูล : รง.506)

  เลือกอำเภอ :   
 ส่งออก Excel
 
ตรวจสอบโรคที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์สูงกว่าค่ามัธยฐาน
รายละเอียดโรคข้อมูลการป่วย/ตาย ปี 2560 (อัตรา:แสนปชก.)ข้อมูลจำนวนป่วยย้อนหลัง 5 ปี
รหัสชื่อโรคดูเพิ่มจำนวนป่วยอัตราป่วย จำนวนตายอัตราตายมัธยฐาน ปี 2559ปี 2558ปี 2557ปี 2556ปี 2555
02DiarrhoeaLink5,7501,214.5400.0011,04412,59811,0445,78011,99710,880
18PyrexiaLink2,139451.8100.003,6315,6875,2581,4494,9083,631
31PneumoniaLink997210.5961.272,3321,5561,7751,2802,3322,601
03Food PoisoningLink852179.9600.008621,3916924181,0021,141
15InfluenzaLink479101.1800.003352,9701,374569300335
17ChickenpoxLink43692.0900.00475487485453389475
37S.T.D.,total (37-41,79-81)Link37078.1500.00495585519174501495
14H.conjunctivitisLink36677.3100.009517495663449511,481
71Hand,foot and mouth diseaseLink27758.5100.006411,191674180914641
10Hepatitis,total (10-12,69-70)Link6213.1000.00137919943137172
26D.H.F,Total (26,27,66)Link469.7200.001312023127736116
44Scrub TyphusLink459.5100.00134397552197153
74Scarlet feverLink388.0300.0092290213
72MelioidosisLink142.9600.00405728167440
82Streptococcus suisLink122.5310.216157645
08TyphoidLink112.3200.0041206811641
05Dysentery (05,06)Link112.3200.00823682314
52MumpsLink102.1100.00392025115039
43LeptospirosisLink71.4800.00241214123533
54Meningitis,uns.Link71.4800.001011931310
58Mushroom poisoningLink51.0600.0034133633433
21Measles,total (21-22)Link20.4200.006562513
09ParatyphoidLink10.2100.003030134
28Encephalitis,total (28,29)Link10.2100.00267222
65Acute Flaccid ParalysisLink10.2100.00000000
55Eosinophilic MeningitisLink00.0000.003101133
73Cassava poisoningLink00.0000.002402414
30MalariaLink00.0000.00201022
78AEFILink00.0000.00121112
16RubellaLink00.0000.00000000
25Tetanus inc.Neo.(25,53)Link00.0000.00010010
24PertussisLink00.0000.00000000
01CholeraLink00.0000.00000000
36Yaw,infectiousLink00.0000.00000000
19Meningococcal MeningitisLink00.0000.00000000
46TrichinosisLink00.0000.00000000
85BotulismLink00.0000.00000000
23DiphtheriaLink00.0000.00000000
68Kala azarLink00.0000.00000000
42RabiesLink00.0000.00000000
45AnthraxLink00.0000.00000000
84Chikungunya feverLink00.0000.00000000
76FilariasisLink00.0000.00000000
83BrucellosisLink00.0000.00000000
20PoliomyelitisLink00.0000.00000000
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125