Download โปรแกรม
โปรแกรมรายละเอียดDownload
TeamViewerQSรับการ remote ผ่าน Teamviewer ทุก VersionLink
E-Toolsออกรายงานการข้อมูล ASULink
Navicat โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลLink
EasyReport2Uตรวจสอบ 43 แฟ้มLink
JameSuperP2P Link
Takis 1.1.6สำหรับติดตั้ง Takis_client ของจังหวัดพะเยาเท่านั้น 203.209.96.244Link
Hosxp Version 3.55.7.14Final version สำหรับตัวฟรีLink
Hosxp Full Version Link
Hosxp Pcu Full Verion 3.56.8.7Hosxp_pcu และ Mysql Link

Download เอกสาร
รายการDownload
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระเบียนรายงานของสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙Link
แบบฟอร์มทะเบียนรายงานปีงบประมาณ 2559 สำหรับโรงพยาบาล +รพสตLink
Slide ประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม จังหวัดพะเยา 11-12 พฤษภาคม 2558 Link
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานกรรมการบริหารสารสนเทศ(CIO) เขตสุขภาพที่ 1Link
คู่มือการบันทึกผล Audit 43 แฟ้ม จังหวัดพะเยาLink
## NEW ## แบบทะเบียนรายงานปีงบประมาณ 2558Link
Slide การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูล ปีงบประมาณ 2557Link
File รายละเอียดตัวชี้วัดของกระทรวงและเขตLink
File รายละเอียด QOF ปี 2557Link
การจัดทำข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC ให้มีคุณภาพ Link
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125