อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

เชียงแรงเมืองโบราณ อุทยานน้ำตก มรดกไทลื้อ เลื่องลือหอมกระเทียม หวานเยี่ยมน้ำอ้อยสบบง สูงส่งถิ่นพระธาตุ เยี่ยมตลาดไทย - ลาว แดนสาวงามนามภูซาง

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัด พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5448-3636

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัด พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5446-5070

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      อำเภอภูซาง (คำเมือง: ) เป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา เดิมการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ต่อมาได้รับการอนุมัติจัดตั้งยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นมา เดิมอำเภอภูซางมีชื่อเรียกว่า “เมืองเวียงแก” ซึ่งดูจากหลักฐานที่วัดบ้านแกและคันคูเมืองเดิม คาดว่าตั้งมากกว่า 4000 ปี ซึ่งอาจตั้งขึ้นมาพร้อมกับเมืองเวียงลอ ในเขตอำเภอจุน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2442 ประเทศไทยได้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินในภูมิภาคเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เมืองเวียงแก จึงขึ้นการปกครองกับอำเภอเชียงคำ เรื่อยมา จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแยกพื้นที่อำเภอเชียงคำ ตั้งเป็น 1 กิ่งอำเภอ มีชื่อเรียกว่า “กิ่งอำเภอภูซาง” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูซาง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

2.เนื้อที่/พื้นที่

293.486 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

มี 3 ฤดู ฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศา) ฤดูฝน (มิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศา) ฤดูหนาว(ตุลาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12 องศา)

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125