อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข้อมูลอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

คำขวัญอำเภอ

เมืองแห่งธรรมะ มีพระนั่งดิน ถิ่นทอน้ำไหล ผ้าไทลื้อ น้ำตกเลื่องลือ คะแนงน้ำมิน ป่าไม้ผืนดิน อุดมสมบูรณ์

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

418 ม.15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-1335

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ถนนศักดาบรรณกิจ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5445 1974 โทรสาร: 0-5445-2510

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา

      ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ร.ศ.117 ประเทศไทยจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินในภูมิภาคเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ครั้งนั้น อำเภอเชียงคำแขวงน้ำลาว (รวมพื้นที่อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย ในปัจจุบันด้วย) ขึ้นในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน โดยมีเจ้าสุริวงศ์ ดำรงตำแหน่งข้าหลวง ที่ว่าการแขวงตั้งอยู่ ณ บ้านเวียงพระแก้ว ปัจจุบันเป็นบ้านเวียง ม.6 ต.เวียง อ.เชียงคำ เมื่อ ร.ศ. 121 พวกเงี้ยวก่อการจลาจลบุกปล้นสดมภ์แขวงน้ำลาว ทางราชการส่งพระยาดัสกรปลาศ มาปราบจนสงบ พระยาดัสกรปลาส ได้ย้ายที่ว่าการแขวงมาตั้ง ณ บ้านหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ อ.ปง จ.พะเยา อ.เทิง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเมืองคอบ (ปัจจุบันอยู่ในเขต สปปล.) เข้าด้วยกัน พร้อมแต่งขุนพรานไพรีรณ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงบริเวณน่านเหนือ เมื่อ พ.ศ.2447 ทางราชการได้ยุบบริเวณน่านเหนือ แบ่งพื้นที่ออกเป็นอำเภอเชียงคำ อ.เทิง และอ.เชียงของ ขึ้นอยู่เขตการปกครองจ.เชียงราย ซึ่งเป็นชื่อมาจากบริเวณเชียงใหม่เหนือ พร้อมแต่งตั้งพระยาพิศาลคีรี ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำ เมื่อ พ.ศ. 2485 หลวงฤทธิ์ภิญโญ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคำจากฝั่งตะวันออกมาตั้ง ณ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำลาว ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2514 พันตรีชอบ มงคลรัตน์ นายอำเภอเชียงคำ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคำกลับมาตั้ง ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำลาวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น โดยโอนพื้นที่เขตการปกครองอำเภอเชียงคำ มาขึ้นเขตปกครองจังหวัดพะเยา

      อำเภอเชียงคำ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว แม่น้ำยวน และแม่น้ำแวน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มแม่น้ำอิง ในอดีตเป็นแอ่งอารยธรรมของชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ

2.เนื้อที่/พื้นที่

784.061 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

แบบฝนเมืองร้อน ฤดูร้อนเริ่มเดือน มีนาคม ฤดูฝน เริ่มเดือน พฤษภาคม ฤดุหนาวเริ่มเดือน ตุลาคม

ที่มา : ศูนย์บริการอำเภอ (http://www.amphoe.com) และ วิกิพีเดีย
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125