Member (นักร้องต้องการพวงมาลัย สำหรับเรา...พอใจเมื่อมีสมาชิกเข้าใช้งานในะบบ)New !!!
Member Login ล่าสุด:
PCUCODEชื่อสถานพยาบาลเวลา
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2018-12-14 09:56:18
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2018-12-13 10:13:36
06612รพ.สต.ป่าซาง2018-11-30 14:50:35
06612รพ.สต.ป่าซาง2018-11-26 11:09:38
06612รพ.สต.ป่าซาง2018-11-26 11:08:39
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2018-11-23 09:48:56
Top 10 Login
PCUCODEสถานพยาบาลครั้ง
06604รพ.สต.ดอกคำใต้726
06628รพ.สต.แม่ใจ646
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์644
06632รพ.สต.หนองสระ558
06608รพ.สต.ขุนลาน516
06612รพ.สต.ป่าซาง502
06636รพ.สต.ป่าแฝก496
06567รพ.สต.ท่าวังทอง454
06568รพ.สต.แม่ใส428
06631รพ.สต.แม่สุก424
สถิติ
ปีปัจจุบันLogin (แห่ง)
เดือนสมาชิกทั้งหมดใช้
ธันวาคม1461
พฤศจิกายน1462
ตุลาคม1464
กันยายน1464
สิงหาคม1465
กรกฎาคม1465
มิถุนายน1463
พฤษภาคม1461
เมษายน1461
มีนาคม1463
วันนี้ : วันที่
#Member login: คน / ครั้ง
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125