Member (นักร้องต้องการพวงมาลัย สำหรับเรา...พอใจเมื่อมีสมาชิกเข้าใช้งานในะบบ)New !!!
Member Login ล่าสุด:
PCUCODEชื่อสถานพยาบาลเวลา
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-04-23 11:19:01
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-04-09 10:33:13
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-04-02 14:55:21
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-04-02 11:59:55
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-03-26 10:16:40
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-03-21 10:28:52
Top 10 Login
PCUCODEสถานพยาบาลครั้ง
06604รพ.สต.ดอกคำใต้749
06628รพ.สต.แม่ใจ646
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์644
06632รพ.สต.หนองสระ558
06608รพ.สต.ขุนลาน516
06612รพ.สต.ป่าซาง505
06636รพ.สต.ป่าแฝก496
06567รพ.สต.ท่าวังทอง454
06568รพ.สต.แม่ใส428
06631รพ.สต.แม่สุก424
สถิติ
ปีปัจจุบันLogin (แห่ง)
เดือนสมาชิกทั้งหมดใช้
เมษายน1461
มีนาคม1463
กุมภาพันธ์1462
มกราคม1463
วันนี้ : วันที่
#Member login: คน / ครั้ง
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125