Member (นักร้องต้องการพวงมาลัย สำหรับเรา...พอใจเมื่อมีสมาชิกเข้าใช้งานในะบบ)New !!!
Member Login ล่าสุด:
PCUCODEชื่อสถานพยาบาลเวลา
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-02-15 11:50:42
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-01-30 08:58:24
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-01-28 11:07:20
06612รพ.สต.ป่าซาง2019-01-23 16:19:15
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2019-01-16 13:52:23
06605รพ.สต.บ้านถ้ำ2019-01-14 15:13:53
Top 10 Login
PCUCODEสถานพยาบาลครั้ง
06604รพ.สต.ดอกคำใต้734
06628รพ.สต.แม่ใจ646
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์644
06632รพ.สต.หนองสระ558
06608รพ.สต.ขุนลาน516
06612รพ.สต.ป่าซาง503
06636รพ.สต.ป่าแฝก496
06567รพ.สต.ท่าวังทอง454
06568รพ.สต.แม่ใส428
06631รพ.สต.แม่สุก424
สถิติ
ปีปัจจุบันLogin (แห่ง)
เดือนสมาชิกทั้งหมดใช้
กุมภาพันธ์1461
มกราคม1463
วันนี้ : วันที่
#Member login: คน / ครั้ง
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125