Member (นักร้องต้องการพวงมาลัย สำหรับเรา...พอใจเมื่อมีสมาชิกเข้าใช้งานในะบบ)New !!!
Member Login ล่าสุด:
PCUCODEชื่อสถานพยาบาลเวลา
06637รพ.สต.บ้านฮวก2017-07-26 12:30:18
14437สสท.เมืองพะเยา(เวียง)2017-07-25 14:51:58
23806สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ)2017-07-25 14:35:26
23806สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ)2017-07-25 14:34:39
06637รพ.สต.บ้านฮวก2017-07-25 14:15:23
14437สสท.เมืองพะเยา(เวียง)2017-07-24 15:26:50
Top 10 Login
PCUCODEสถานพยาบาลครั้ง
06604รพ.สต.ดอกคำใต้655
06628รพ.สต.แม่ใจ645
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์644
06632รพ.สต.หนองสระ558
06608รพ.สต.ขุนลาน516
06636รพ.สต.ป่าแฝก496
06612รพ.สต.ป่าซาง478
06567รพ.สต.ท่าวังทอง452
06568รพ.สต.แม่ใส425
06631รพ.สต.แม่สุก424
สถิติ
ปีปัจจุบันLogin (แห่ง)
เดือนสมาชิกทั้งหมดใช้
กรกฎาคม14622
มิถุนายน14663
พฤษภาคม14623
เมษายน14626
มีนาคม14630
กุมภาพันธ์14632
มกราคม14646
วันนี้ : วันที่
#Member login: คน / ครั้ง
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125