Member (นักร้องต้องการพวงมาลัย สำหรับเรา...พอใจเมื่อมีสมาชิกเข้าใช้งานในะบบ)New !!!
Member Login ล่าสุด:
PCUCODEชื่อสถานพยาบาลเวลา
06558รพ.สต.ตุ่น2017-09-26 10:56:12
06637รพ.สต.บ้านฮวก2017-09-26 10:13:23
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2017-09-25 11:18:02
06637รพ.สต.บ้านฮวก2017-09-25 10:16:25
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2017-09-25 09:38:16
06604รพ.สต.ดอกคำใต้2017-09-22 10:08:17
Top 10 Login
PCUCODEสถานพยาบาลครั้ง
06604รพ.สต.ดอกคำใต้673
06628รพ.สต.แม่ใจ646
06635รพ.สต.เจริญราษฎร์644
06632รพ.สต.หนองสระ558
06608รพ.สต.ขุนลาน516
06636รพ.สต.ป่าแฝก496
06612รพ.สต.ป่าซาง478
06567รพ.สต.ท่าวังทอง453
06568รพ.สต.แม่ใส428
06631รพ.สต.แม่สุก424
สถิติ
ปีปัจจุบันLogin (แห่ง)
เดือนสมาชิกทั้งหมดใช้
กันยายน1467
สิงหาคม14621
กรกฎาคม14626
มิถุนายน14663
พฤษภาคม14623
เมษายน14626
มีนาคม14630
กุมภาพันธ์14632
มกราคม14646
วันนี้ : วันที่
#Member login: คน / ครั้ง
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125