Update:
รายงานสรุปผลการให้วัคซีน dT ในกลุ่มอายุ 20-50 ปี จังหวัดพะเยา

รายงานผลการรณรงค์วัคซีน dT ในกลุ่มเป้าหมาย 20 - 50 ปี จังหวัดพะเยา (DTC3, DTC4) เริ่มใช้งานจริง 1 มกราคม 2558


  เลือกอำเภอ:
จังหวัดพะเยาจำนวนกลุ่มเป้าหมายจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT (DTC3,DTC4)
ที่มีอยู่จริง กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนอกจังหวัด ชาวต่างชาติ ผลการให้วัคซีน บันทึกล่าสุด
อำเภอ/สถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบ (1)ได้รับในพื้นที่(2)ได้รับจากที่อื่น(3)ความครอบคลุม(%)(4)นอกพื้นที่(5)(6)(7)(8)วันที่ : เวลา
อำเภอเมือง26,57818,863166077.22579270919,721 
อำเภอจุน9,6138,53813790.2447752149,081 
อำเภอเชียงคำ21,16917,82898488.876661189618,708 
อำเภอเชียงม่วน4,1113,7352091.3482243,769 
อำเภอดอกคำใต้15,70012,94283687.7652311710613,688 
อำเภอปง13,45111,71735989.78359486512,189 
อำเภอแม่ใจ7,4106,44830191.081231216,584 
อำเภอภูซาง10,0678,064113591.3815376798,372 
อำเภอภูกามยาว3,8753,43510991.461412273,605 
รวม111,97491,570554186.733,02971740195,717 
หมายเหตุ : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (4) = (2) + (3) x 100 / (1) , จำนวนประชากรที่ให้วัคซีนทั้งหมด (8) = (2) + (5) + (6) + (7)
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125