รายงานสรุปผลการให้วัคซีน MR จังหวัดพะเยา
Update:

รายงานผลการรณรงค์วัคซีน MR ในกลุ่มเป้าหมาย เด็กเกิดช่วง "2008-06-01" - "2012-01-31" จังหวัดพะเยา เริ่มใช้งานจริง 1 พฤษภาคม 2558


  เลือกอำเภอ:
จังหวัดพะเยาจำนวนกลุ่มเป้าหมายจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR
ที่มีอยู่จริง กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนอกจังหวัด ชาวต่างชาติ ผลการให้วัคซีน บันทึกล่าสุด
อำเภอ/สถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบ (1)ได้รับในพื้นที่(2)ได้รับจากที่อื่น(3)ความครอบคลุม(%)(4)นอกพื้นที่(5)(6)(7)(8)วันที่ : เวลา
อำเภอเมือง2,6592,27421693.6474222,352 
อำเภอจุน1,3181,2852999.7019601,310 
อำเภอเชียงคำ2,4352,342144102.09432062,411 
อำเภอเชียงม่วน5214472590.60840459 
อำเภอดอกคำใต้1,6951,51511596.17200421,721 
อำเภอปง1,8681,8095299.6379101,889 
อำเภอแม่ใจ7707163797.791500731 
อำเภอภูซาง97990475100.00000904 
อำเภอภูกามยาว5054663599.211211480 
รวม12,75011,75872897.93450381112,257 
หมายเหตุ : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (4) = (2) + (3) x 100 / (1) , จำนวนประชากรที่ให้วัคซีนทั้งหมด (8) = (2) + (5) + (6) + (7)
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 602 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-409123-5 โทรสาร: 054-409125